ارزشیابی

 
ارزشیابی مستمر«ویژه پایه های اول تا ششم دبستان به صورت جداگانه»
 
سوالات تلفیقی (تشریحی،تشخیصی،چند گزینه ای و ...شامل 8 دوره آزمون ماهانه با چاپ رنگی)
مواد آزمون پایه های اول،دوم و سوم: ریاضی و بخوانیم و بنویسیم
مواد آزمون پایه های چهارم و پنجم: ریاضی،بخوانیم و بنویسیم، علوم،تاریخ،مدنی و جغرافیا
طراحی سوالات توسط مولفان و معلمان مجرب دوره دبستان صورت گرفته و چندین بار توسط کارشناسان ارزیابی شده است.
مجموعه 8 مرحله برای هر دانش آموز در یک پاکت اختصاصی قرار می گیرد.